Paslaugos teikimo sutartis

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas, nes užsiregistravę, atlikę užsakymą, patvirtinate, kad sutartį perskaitėte ir supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis sutartyje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Prašome įdėmiai perskaityti toliau išdėstytas sutarties sąlygas. Pažymėdami varnelę prie „Su paslaugos teikimo sutartimi susipažinau ir sutinku“ ar kitu būdu pasirašydami šią Sutartį Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visą sutartį, supratote jos turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis joje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

MB eshoprent, juridinio asmens kodas 304748357, registracijos adresas Eitminų g. 16, Vilnius, biuro adresas Gabijos g. 52, Vilnius (toliau – Vykdytojas) ir Jūs (toliau – Užsakovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1 Sąvokos

1.1 Šioje Sutartyje nurodytos sąvokos iš didžiosios raidės vartojamos tokia reikšme:

1.1.1 „Ataskaitinis laikotarpis“ – laiko tarpas, už kurį Užsakovas turi sumokėti Paslaugų teikimo mokestį, nurodytą Sąskaitoje.

1.1.2 „Elektroninė parduotuvė“ – kompiuterinių programų, duomenų bazių, tekstų, grafinių vaizdų ir fotografijų visuma, skirta tam, kad Užsakovas galėtų pasiūlyti tretiesiems asmenims prekes ir (arba) paslaugas bei priimti užsakymus iš trečiųjų asmenų tokioms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

1.1.3 „Minimalus Paslaugų teikimo laikotarpis“ reiškia Šalių sutartą trumpiausią terminą, kurio metu Klientas įsipareigoja naudotis Paslaugomis bei mokėti už jas Šalių sutartą kainą.

1.1.4 „Paslaugos“ – prieglobos (informacijos saugojimo), Elektroninės parduotuvės nuomos, Elektroninės parduotuvės dizaino, funkcionalumų koregavimo, techninės priežiūros paslaugos, taip pat kitos Užsakovo užsakytos paslaugos, nurodytos Sąskaitoje, kurias užsako Užsakovas iš Vykdytojo pagal šią Sutartį.

1.1.5 „Papildomos paslaugos“ – Užsakovo užsakytos Paslaugos, išskyrus Elektroninės parduotuvės nuomos paslaugą.

1.1.6 „Sąskaita“ – PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomos Užsakovo užsakomos Paslaugos ir už Paslaugas mokėtina suma.

1.1.7 „Serveris“ – Užsakovui skirta aparatinė ir/ar programinė įranga, kurioje pagal iš anksto pasirinktą Paslaugų planą patalpinama Elektroninė parduotuvė.

2. Sutarties dalykas

2.1 Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Vykdytojas įsipareigoja teikti Užsakovui jo užsakytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja už jas apmokėti.

2.2 Paslaugos pradedamos teikti Užsakovui visiškai apmokėjus Sąskaitą už Užsakovo pasirinktas Paslaugas ir teikiamos iki Sutarties nutraukimo. Diena, kai apmokama Sąskaita, laikoma Paslaugų naudojimosi pradžios diena, jeigu Sąskaitoje nėra nurodyta kitaip.

2.3 Minimalus Paslaugų užsakymo laikotarpis ir jų įkainiai yra viešai prieinami ir nurodomi Vykdytojo interneto svetainėje. Kainos pateiktos be PVM.

2.4 Bendrosios šių Paslaugų teikimo sąlygos nustatomos šios Sutarties nuostatomis tiek, kiek jos gali būti taikomos atitinkamai Paslaugai, o konkrečios užsakytos Paslaugos ir jų teikimo sąlygos nurodomos Sąskaitoje. Šalys susitaria, kad esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp šios Sutarties ir Sąskaitos nuostatų, turi būti vadovaujamasi informacija, nurodyta Sąskaitoje.

2.5 Šalys susitaria, kad Elektroninės parduotuvės adresą (domęną) užregistruos Vykdytojas Užsakovo vardu (nebent Šalys būtų sutarusios kitaip) ir Elektroninės parduotuvės adresas (domenas) priklausys Užsakovui. Šia Sutartimi Užsakovas įgalioja Vykdytoją užregistruoti Elektroninės parduotuvės adresą (domeną) Užsakovo vardu. Atskiras įgaliojimas nebus pasirašomas.

3 Vykdytojo teisės ir pareigos

3.1 Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1 teikti Užsakovui jo užsakytas Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis už Sąskaitoje nurodytą mokestį;

3.1.2 suteikti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis, įdiegti laikiną Elektroninės parduotuvės adresą (domeną) ir visą informaciją perduoti Užsakovui; vėliau pakeisti Elektroninės parduotuvės adresą nuolatiniu Užsakovo pasirinktu adresu (domenu), registruojant jį Užsakovo vardu;

3.1.3 pateikti Užsakovui Sąskaitas už Paslaugų teikimą Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu;

3.1.4 saugoti ir neviešinti Užsakovo konfidencialių duomenų, kurie jam tapo žinomi Paslaugų teikimo metu;

3.1.5 teikti Užsakovui konsultacijas dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu Vykdytojo darbo valandomis (I-IV nuo 09:00 iki 17:00, V nuo 09:00 iki 16:00, nuo pirmadienio iki penktadienio). Vykdytojas pasilieka teisę imti mokestį už konsultacijas ar apriboti konsultacijų teikimo apimtį, jei Paslaugos Užsakovui teikiamos neatlygintinai;

3.1.6 jei įmanoma, informuoti Užsakovą apie numatomus profilaktinius Serverio atnaujinimo darbus protingą laiką prieš numatytą atnaujinimą; jei Serverio darbai nebuvo planuoti ir vykdomi dėl atsiradusių gedimų, apie pradedamus vykdyti darbus Užsakovas informuojamas nedelsiant;

3.1.7 daryti Užsakovo duomenų, esančių Elektroninėje parduotuvėje, kopiją vieno karto per savaitę dažnumu;

3.1.8 jeigu LR įstatymų numatyta tvarka keičiasi nacionalinė valiuta ar PVM dydžio tarifas, Vykdytojas tokius pakeitimus Užsakovui atlieka nemokamai, jei Užsakovas Elektroninės parduotuvės nuomos paslauga yra teikiama atlygintinai. Jei Užsakovui Elektroninės parduotuvės nuomos paslauga teikia neatlygintinai, Vykdytojas pasilieka teisę šiame Sutarties straipsnyje nurodytus pakeitimus atlikti už Vykdytojo nustatytą mokestį;

3.1.9 dėti protingas pastangas, kad atsiradę Elektroninės parduotuvės sutrikimai būtų pašalinti per 1-3 darbo dienas nuo sutrikimo užregistravimo. Apie sutrikimą Užsakovas turi pranešti Vykdytojo el. paštu pagalba@eshoprent.com. Jei sutrikimo per nurodytą terminą nepavyksta pašalinti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui neatlygintinai teikti Elektroninės parduotuvės nuomos paslaugas tokį laikotarpį, kiek neveikė Paslauga arba atitinkamai sumažinti mokėtiną mokestį už kitą Ataskaitinį laikotarpį, jei su Užsakovu nebuvo susitarta kitaip; jei Elektroninės parduotuvės sutrikimai įvyko dėl priežasčių, susijusių su Užsakovu, ir Užsakovui reikia atstatyti atsarginę duomenų kopiją iš archyvo, Vykdytojas turi teisę paprašyti Užsakovo sumokėti papildomą 30 EUR + PVM mokestį.

3.1.10 dėti protingas pastangas, kad atsiradę Serverio sutrikimai būtų pašalinti per 1-3 darbo dienas. Jei sutrikimo per nurodytą laikotarpį nepavyksta išspręsti, Vykdytojas, jei įmanoma, perkelia Elektroninę  parduotuvę į laikinąjį serverį, kol sutrikimas bus pašalintas. Jei sutrikimo per nurodytą terminą nepavyksta pašalinti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui neatlygintinai teikti Elektroninės parduotuvės nuomos paslaugas tokį laikotarpį, kiek neveikė Paslauga arba atitinkamai sumažinti mokėtiną mokestį už kitą Ataskaitinį laikotarpį, jei su Užsakovu nebuvo susitarta kitaip.

3.2 Vykdytojas turi teisę:

3.2.1 kaupti Elektroninės parduotuvės statistiką rinkodaros tikslais, tačiau neturi teisės jos viešinti;

3.2.2 neteikti jokių Paslaugų arba konsultacijų ar jas sustabdyti, jeigu Užsakovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų jo įsipareigojimų arba nėra apmokėjęs sąskaitos už tolimesnį Ataskaitinį laikotarpį.

3.2.3 Internetinėje parduotuvėje pateikti tekstinę ar grafinę hiperteksto nuorodą į Vykdytojo tinklalapį. Užsakovui pageidaujant ši hiperteksto nuoroda gali būti šalinama, tačiau Vykdytojas turi teisę už tai imti papildomą Vykdytojo nustatytą mokestį

4 Užsakovo teisės ir pareigos

4.1 Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1 pateikti teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją ir nedelsiant informuoti apie jos pasikeitimus, o Vykdytojui pareikalavus – pateikti patvirtinančius dokumentus, įrodančius informacijos tikrumą;

4.1.2 įsipareigoja iki Sąskaitoje nurodyto termino apmokėti Vykdytojo pateiktas Sąskaitas už  Paslaugas;

4.1.3 naudotis Paslaugomis ne trumpiau nei Minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį, jeigu toks nurodytas Sąskaitoje ar dėl jo susitarta kitaip;

4.1.4 nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) dieną nuo Vykdytojo pareikalavimo pašalinti tokį Elektroninės parduotuvės turinį, kuris, Užsakovo nuomone, gali pažeisti taikytinų teisės aktų reikalavimus, kelti grėsmę Serverio ar Vykdytojo serverio saugumui, Vykdytojo teikiamų Paslaugų kokybei, reputacijai;

4.1.5 neplatinti, neviešinti, ir nenuomoti ar kitaip neperduoti Elektroninės parduotuvės ar jos dalies tretiesiems asmenims be Vykdytojo raštiško sutikimo.;.

4.1.4 talpinti ir administruoti tik tokį Elektroninės parduotuvės turinį, kuris neprieštarauja viešajai tvarkai ir moralės normoms, teisės aktų nuostatoms;

4.1.5 užtikrinti, kad Užsakovui suteikti Serverio resursai nebus naudojami neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masiniu el. laiškų siuntimu, kenkimu kompiuterinių sistemų, tinklų veikimui ar saugumui, taip pat pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises, neproporcingai smarkiai apkraunant Serverio procesoriaus ir kitų komponentų darbą. Užsakovas įsipareigoja per 1 parą laiko siųsti ne daugiau kaip 2400 elektroninių laiškų, (valandos limitas – 100 elektroninių laiškų).

4.1.6 saugoti ir neviešinti Vykdytojo konfidencialios informacijos, kuri jam tapo jam žinoma;

4.1.7 naudoti Elektroninę parduotuvę ir naudotis kitomis Paslaugomis nepažeisdamas trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių;

4.1.8 užtikrinti bet kokių jam Vykdytojo suteiktų prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis. Užsakovas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant jo prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Užsakovo prisijungimo duomenimis, visa apimtimi kyla Užsakovui.

4.2 Užsakovas turi teisę:

4.2.1 gavęs Vykdytojo sutikimą bei Vykdytojo nustatytomis sąlygomis ir tvarka užsisakyti naujas Paslaugas ir/ar su Vykdytoju suderinta tvarka keisti jau užsakytų Paslaugų charakteristikas;

4.2.2 ne vėliau nei per 10 (dešimt) dienų nuo dienos, kurią buvo netinkamai teikiamos Paslaugos, pareikšti pretenzijas Vykdytojui. Vėliau pareikštos pretenzijos nebus priimamos ir nagrinėjamos, o Paslaugos bus laikomos suteiktomis tinkamai. Pretenzijos pareiškimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos laiku ir tinkamai atsiskaityti su Vykdytoju.

4.3 Užsakovas patvirtina, kad jis supranta, kad Vykdytojas nėra atsakingas už Elektroninės parduotuvės turinio, nuotraukų atstatymus, kurie įvyko dėl aplinkybių, už kurias atsakingas pats Užsakovas.

5 Papildomų paslaugų užsakymo ir vykdymo tvarka

5.1 Užsakovas turi teisę neužsakyti Elektroninės parduotuvės apipavidalinimo, logotipo ar grafinio dizaino kūrimo paslaugų iš Vykdytojo. Užsakovas turi teisę pats savo rizika apipavidalinti Elektroninę parduotuvę arba pasinaudoti esamais Elektroninės parduotuvės viešai platinamais šablonais. Užsakovas supranta ir sutinka, Vykdytojas neprivalo teikti jokių konsultacijų ar instrukcijų, kaip atlikti šiuos darbus arba vėliau kaip juos tobulinti ar prižiūrėti.

5.2 Užsakovas turi teisę užsakyti Papildomas paslaugas iš Vykdytojo užsakymo metu pasirinkdamas Papildomas paslaugas.

5.3 Išskyrus atvejus, kai sutariama kitaip, papildomai užsakomi grafinio dizaino kūrimo, programavimo ar kiti Vykdytojo atliekami darbai neturi įtakos Paslaugų pradžios datai ir yra vykdomi lygiagrečiai.

5.4 Vykdytojui atlikus Užsakovo užsakytas Paslaugas ir Užsakovui per 14 dienų nepareiškus pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės laikoma, kad darbai yra perduoti laiku ir tinkamai, o Užsakovas dėl jų pretenzijų neturi. Vėliau pateikiamos pretenzijos nėra priimamos. Pretenzijos pareiškimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos apmokėti už Paslaugas.

6 Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, kol nėra nutraukiama šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Paslaugos teikiamos jų užsakytą teikimo laikotarpį.

6.2 Jei Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis ir (arba) Serverio resursais besinaudojantis Užsakovas nesilaiko mokėjimo terminų už Paslaugas arba kitaip pažeidžia šią Sutartį, Vykdytojas gali laikinai apriboti arba sustabdyti šioje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą, kol Užsakovas apmokės už Paslaugas arba ištaisys Sutarties pažeidimus. Jei Paslaugų teikimas nėra atnaujinimas praėjus 1 (vienam) mėnesiui po Paslaugų sustabdymo, Vykdytojas turi teisę sunaikinti visus Užsakovo duomenis, esančius jam suteiktame Serveryje, nedarydamas atsarginės duomenų kopijos.

6.3 Vykdytojas neįsipareigoja saugoti Užsakovo informacijos pasibaigus Sutarties galiojimui.

6.4 Vykdytojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, pranešęs prieš 7 dienas, Užsakovui nevykdant ar netinkamai vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Toks nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos apmokėti už Paslaugas.

6.5 Užsakovui už Elektroninės parduotuvės nuomą sumokėtos įmokos grąžinamos tik tuo atveju, jei Sutartis Užsakovo iniciatyva nutraukiama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento. Pinigai už Papildomas paslaugas nėra grąžinami.

6.6 Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kilusių iki Sutarties nutraukimo, įskaitant Užsakovo pareigą apmokėti už suteiktas Paslaugas, vykdymo.

6.7 Išskyrus atvejus, kai Užsakovas nuperka Elektroninę parduotuvę, nutraukus Sutartį ar Elektroninės parduotuvės paslaugų teikimą, Užsakovui draudžiama naudoti Elektroninę parduotuvę ar jos dalį bet kokia forma.

6.8 Jeigu Užsakovas parduotuvės nuomos Sutartį nutraukia anksčiau laiko, pinigai už likusį nuomos laikotarpį Užsakovui nėra grąžinami, išskyrus atvejį, kai Užsakovas atsisako Paslaugų nuo jų užsakymo per 14 dienų.

6.9 Pasibaigus Sutarčiai ar Paslaugų teikimui nutrūkus, Elektroninės parduotuvės turinys Užsakovo prašymu, pateiktu iki Elektroninės parduotuvės nuomos paslaugos teikimo pabaigos (Vykdytojas turi teisę, bet ne pareigą patenkinti ir vėliau pateiktą Užsakovo prašymą) gali būti eksportuojamas ir pateikiamas sql, xml, xls formatu. Vykdytojas pasilieka teisę už tokį eksportavimą taikyti eksportavimo mokestį.

7 Šalių atsakomybė

7.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, taip pat jos neatsako už bet kokią žalą, padarytą kitai Sutarties Šaliai, jeigu tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo. Šalys susitaria, jog šios Sutarties prasme nenugalimos jėgos aplinkybėmis taip pat bus laikomos elektros ar interneto tinklų avarijos, trikdžiai, vandentiekio ir/ar nuotekų linijų avarijos, gaisras Vykdytojo patalpose, Vykdytojo patalpų užliejimas, tyčiniai trečiųjų asmenų veiksmai, dėl kurių sugadinama Vykdytojo aparatinė ar programinė įrangą, virusų ir kitokios kenkėjiškos programinės įrangos atakos, trečiųjų asmenų valdomos programinės ar aparatinės įrangos, nuo kurios priklauso Paslaugų teikimas, gedimai, stichinės nelaimės, žaibo, statinių krūvių iškrovos.

7.2 Vykdytojas dės protingas pastangas, kad Serveris, kurioje patalpinta Užsakovo Elektroninė parduotuvė, būtų pasiekiamas bent 99,9 proc. per kalendorinius metus. Laikas, kurio metu netinkamai veikia arba yra neteikiamos Paslaugos, bus įskaičiuojamas į pasiekiamumo laiką tik tuomet ir tik nuo to momento, kai Užsakovas apie tai raštu, elektroniniu paštu arba telefonu praneš Vykdytojui, o Vykdytojas užregistruos nusiskundimą.

7.3. Skaičiuojant Serverio pasiekiamumo rodikį, į šiuos laikotarpius nėra atsižvelgiama:

7.3.1 laikas, kurį atliekami Serverio profilaktiniai darbai;

7.3.2 laikas, kurį Paslauga nebuvo teikiama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;

7.3.3 laikas, kurį buvo diegiamos naujos Užsakovo užsakytos Paslaugos arba atliekami esamų Paslaugų pakeitimai;

7.3.4 laikas, kurį Paslaugos Užsakovui nebuvo teikiamos dėl to, kad jų teikimas buvo teisėtai sustabdytas ar apribotas teisės aktų ar šios Sutarties nustatytais atvejais;

7.3.5 laikas, kurį Paslaugos nebuvo teikiamos arba buvo teikiamos netinkamai dėl Užsakovui priklausančios ar jo valdomos aparatinės ar programinės įrangos gedimo arba nesuderinamumo su Vykdytojo bet kuriuo metu atliktais pakeitimais jai priklausančioje ar jos valdomoje aparatinėje ar programinėje įrangoje.

7.4 Vykdytojas neatsako už bet kokius Užsakovo netiesioginius nuostolius, kurie, be kita ko, gali būti susiję su pelno praradimu, pajamų netekimu, pardavimų netekimu ar sumažėjimu, duomenų ar bylų praradimu ar sugadinimu, taip pat su žala, susijusia su pakaitinių produktų arba paslaugų įsigijimu arba su žala, kurią patyrė Užsakovo klientas, verslo partneris ar kitaip su Užsakovu susijęs asmuo. Be to, išskyrus atvejus, kiek tai draudžia imperatyvios teisės normos, Vykdytojo atsakomybė už žalą, kilusią Užsakovui dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Paslaugų nesuteikimo ar netinkamo teikimo, yra ribojama suma, kurią Užsakovas sumokėjo ar turėjo sumokėti Vykdytojui už Paslaugas pagal šią Sutartį per tą Ataskaitinį laikotarpį, kurį kilo atitinkama žala.

7.5 Vykdytojas neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Užsakovas ir/ar tretieji asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai naudodamiesi Užsakovo gaunamomis Paslaugomis dėl turinio, patalpinto Elektroninėje parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant žala, kilusia dėl kompiuterinių virusų poveikio.

7.6 Vykdytojas nėra ir nebus laikomas atsakingu už teisės aktų pažeidimus, kurie gali būti padaryti bet kokiu būdu Užsakovui naudojantis Elektronine parduotuve ar kitomis Paslaugomis. Šalys susitaria, kad už tokius teisės aktų pažeidimus atsako pats Užsakovas.

7.7 Užsakovas visiškai atsako už trečiųjų asmenų Vykdytojui pareikštas pretenzijas ir ieškinius dėl Užsakovo veiksmų, naudojantis Vykdytojo suteikta Elektroninės parduotuvės nuomos paslauga, talpinimo Serveryje paslauga ar naudojantis kitomis Paslaugomis.

7.8 Jeigu tretieji asmenys pateiktų ieškinį ar kitokio pobūdžio reikalavimą Vykdytojui dėl bet kokių priežasčių susijusių su šios Sutarties vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, kad Užsakovas naudojosi Paslaugomis, o Vykdytojas jam teikė Paslaugas (pvz., Užsakovas nepateikė prekių savo klientams, už kurias gavo mokėjimą; trečiųjų asmenų pretenzijos dėl domeno naudojimo), Klientas įsipareigoja nedelsiant suteikti Vykdytojui visą reikalingą informaciją dėl kilusio ginčo. Užsakovas taip pat įsipareigoja nedelsiant atlyginti visas Vykdytojo pagristai patirtas išlaidas ar nuostolius (įskaitant jam taikomas sankcijas, protingas ir pagrįstas teisines išlaidas ir kt.), susijusius su tokio trečiųjų asmenų ieškinio ar kitokio pobūdžio reikalavimo nagrinėjimu ir svarstymu teisme, kitoje ginčus arba asmenų skundus, pareiškimus ar pretenzijas nagrinėjančioje institucijoje ar teisinėmis išlaidomis ikiteisminėje stadijoje (pvz, gavus pretenziją iš trečiųjų asmenų).Visais tokiais atvejais prieš trečiuosiuos asmenis atsako Užsakovas.

8 Intelektinė nuosavybė

8.1 Šia Sutartimi Užsakovui nėra perleidžiamos ar suteikiamos teisės į jokią intelektinę nuosavybę, išskyrus teises ja naudotis šioje Sutartyje nustatyta apimtimi, įskaitant ir teises į Elektroninę parduotuvę ir jos grafinį dizainą, nebent Šalys atskirai susitaria dėl turtinių teisių į grafinį dizainą perdavimo ar suteikimo Užsakovui.

8.2 Visos teisės į Paslaugų teikimo metu ar joms teikti naudojamą programinę įrangą išlieka Vykdytojo ir Užsakovui nėra perleidžiamos, išskyrus teisę ja naudotis šioje Sutartyje nustatyta apimtimi.

8.3 Be Vykdytojo atskiro išankstinio rašytinio sutikimo Užsakovas neturi teisės: i) kopijuoti, taisyti, įterpti bet kokį kodą į programinę įrangą ar bet kurią jos dalį, ar kurti išvestinius programinės įrangos ar jos dalių produktus; (ii) suteikti prieigą prie programinės įrangos bet kokiems tretiesiems asmenims; (iii) šalinti ar keisti bet kokius programinėje įrangoje esančius pranešimus apie autorių teises; (iv) naudoti programinę įrangą tokiu būdu, dėl kurio gali būti pažeistos Vykdytojo ar bet kokių trečiųjų šalių autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės. Šie Užsakovo įsipareigojimai galioja neterminuotai, net ir pasibaigus šiai Sutarčiai.

9 Baigiamosios nuostatos

9.1 Vykdytojas pasilieka teisę keisti šios Sutarties sąlygas.

9.2 Apie Šalių atstovų arba kontaktų pakeitimus Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą.

9.3 Visi ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti taikiai, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.

9.4 Šiai Sutarčiai ir iš jos kylantiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

30 dienų išbandykite nemokamai!